PRIVACYVERKLARING

Station to Station
te
Hilversum
www.station-to-station.nl
www.weddingstation.nl
KvK 65669770

Station to Station respecteert privacy en verklaart persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Er vindt uitsluitend verwerking plaats in overeenstemming met deze privacy verklaring en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerking van de verstrekte persoonsgegevens is op grond van totstandkoming en uitvoering van de dienst. De gegevens die verwerkt worden zijn:
•NAW gegevens;
•Telefoonnummer;
•E-mailadres;
•Geboortedatum;
•Overige gegevens verstrekt per contactformulier, mail of anders.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Alleen met toestemming van ouders of voogd worden persoonsgegevens van kinderen onder de 16 verwerkt.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Het verstrekken van bovengenoemde persoonsgegevens is bedoeld voor de uitvoering van de dienst, waaronder:
•Telefonisch, mail, whatsapp, LinkedIn, Instagram, of Facebook contact
•Afleveren van fotoproducten;
•Financiële verwerking.

BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan noodzakelijk, of wettelijke verplicht, om de doelen waarvoor deze worden verzameld te realiseren. Contactgegevens blijven bewaard tot u een verzoek indient deze te verwijderen of in het geval Station to Station de werkzaamheden voor u beëindigd. Alle gepubliceerde foto’s zijn met toestemming vrijgegeven.

DOORGIFTE AAN DERDEN EN GEHEIMHOUDING

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden zoals overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met iedere partij die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens is een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

INTERNATIONALE DOORGIFTE

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

BEVEILIGING

Ter bescherming van persoonsgegevens zijn passende organisatorische en technische maatregelen toegepast om misbruik, verlies of onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde verwerkingen tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, er aanwijzingen zijn van misbruik of meer informatie wenst over de toegepaste beveiliging, neem dan contact op.

RECHTEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Station to Station en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@station-to-station.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Station to Station wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

DISCLAIMER

Station to Station is gerechtigd de inhoud van de Privacy Verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

WIJZIGEN PRIVACY VERKLARING

Deze privacy verklaring wordt bij wijzigingen bijgewerkt. De meest actuele versie is beschikbaar op de website.

Station to Station Versie 1.0 – 2018